HOME LOGIN MEMBER JOIN CONTACT US SITEMAP KOREAN
HOMEBOOKSORDER ISSUEDTagalog
Tagalog
   
Pananampalataya: Ang Katiyakan sa mga Bagay na Inaasahan _ The Assurance of Things Hoped For (Taglaog Edition)
Category Sermon
Author Dr. Jaerock Lee
Print Length 124 Pages
Publisher Urim Books
Published 2018-11-11
Language Tagalog
ISBN 979-11-263-0449-3 03230
Price $ 11.00
How to Buy
Ang sulating ito ay para sa mga nananabik na magkaroon ng matagumpay na buhay sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya para maluwalhati ang Diyos. Ipinapalaganap nito ang pag-ibig ng Diyos at ibinabahagi ang ebanghelyo ng Panginoon. Sa nakaraang dalawang dekada, nakapagpahayag ako ng maraming mensahe tungkol sa “Pananampalataya” at pumili kami at isinaayos ang mga ito, kaya naging posible ang paglalathala nito. Nais kong magsilbing parola ang sulating ito – Pananampalataya: Ang Katiyakan sa mga Bagay na Inaasahan – isang gabay patungo sa tunay na pananampalataya para sa hindi mabilang na mga kaluluwa.

Nilalaman 

 

Paunang Salita

 

Kabanata 1. Makalaman na Pananampalataya at Espirituwal na Pananampalataya  

 

Kabanata 2. Ang Kaisipan ng Laman ay Pagkapoot Laban sa Diyos  

 

Kabanata 3. Gibain ang Lahat ng Uri ng Pangangatuwiran at Teorya  

 

Kabanata 4. Maghasik ng Binhi ng Pananampalataya  

 

Kabanata 5. “‘Kung Kaya Mo?’ Lahat ng Bagay ay Maaaring Mangyari!”  

 

Kabanata 6. Tanging sa Diyos Lamang Umasa si Daniel  

 

Kabanata 7. Ang Diyos ay Handang Magkaloob  


 

REPLY
* Please enter a comment less than 500 characters.
Recommend
Ang Diyos na Nagpapagaling : God the Healer (Tagalog Edition)
Tagalog
2017.05.27
Espiritu, Kaluluwa, at Katawan I : Spirit, Soul and Body Ⅰ (Tagalog Edition)
Tagalog
2017.03.27
Buhay Ko, Pananalig Ko Ⅰ
Tagalog
2012.03.31 (1.1)
Ang Sukat ng Pananampalataya : The Measure of Faith (Tagalog Edition)
Tagalog
2016.04.15
Ang Mensahe ng Krus (The Message of the Cross)
Tagalog
2010.07.01
LISTBOOKS
ORDER
ISSUED
ABC
ORDER
ALL (636)
1. Korean (81)
2. English (42)
3. Korean(Textbooks) (32)
4. Chinese(Simplified) (28)
5. Russian (28)
6. Spanish (27)
7. Japanese (22)
8. Portuguese (21)
9. French (18)
10. Indonesian (18)
11. Finnish (16)
12. Estonian (13)
13. Vietnamese (13)
14. Norwegian (12)
15. Czech (11)
16. Danish (11)
17. Italian (11)
18. Turkish (11)
19. Bulgarian (10)
20. Dutch (10)
21. German (10)
22. Hungarian (10)
23. Polish (10)
24. Chinese(Traditional) (9)
25. Serbian (9)
26. Croatian (8)
27. Slovak (8)
28. Tagalog (8)
29. Tamil (8)
30. Macedonian (7)
31. Swedish (7)
32. Ukrainian (7)
33. Bosnian (6)
34. Korean(Pocket Books) (6)
35. Malay (6)
36. Romanian (6)
37. Albanian (5)
38. Arabic (5)
39. Lithuania (5)
40. Luganda (5)
41. Tangkhul (5)
42. Cebuano (4)
43. Georgian (4)
44. Slovenian (4)
45. Thai (4)
46. Urdu (4)
47. Greek (3)
48. Hebrew (3)
49. Simte (3)
50. Zou (3)
51. Armenian (2)
52. Hindi (2)
53. Latvian (2)
54. Mongolian (2)
55. Myanmarese (2)
56. Azerbaijani (1)
57. Cambodian (1)
58. Kurdish (1)
59. Nepali (1)
60. Oriya (Odia) (1)
61. Persian (1)
62. Punjabi (1)
63. Sinhalese (1)
64. Telugu (1)
Business Privacy Legal Sitemap
TEL +82-2-837-7632       FAX +82-2-869-1537       E-MAIL webmaster@urimbooks.com
COPYRIGHT © URIM BOOKS. ALL RIGHTS RESERUED.
Design by WEBTER Communication, Inc.