HOME LOGIN MEMBER JOIN CONTACT US SITEMAP KOREAN
HOMEBOOKSORDER ISSUEDVietnamese
Vietnamese
   
Hãy Thức Canh và Cầu Nguyện : Keep Watching and Praying (Vietnamese Edition)
Category Sermon
Author Dr. Jaerock Lee
Print Length 136 Pages
Publisher Urim Books
Published 2018-08-05
Language Vietnamese
ISBN 979-11-263-0426-4 03230
Price $ 11.00
How to Buy Amazon.com
Bookdepository.com

Sự cầu nguyện không chỉ là hơi thở thuộc linh mà còn là phương tiện tương giao giữa Đức Chúa Trời và con cái Ngài, là phương tiện mà phải luôn luôn ở trạng thái mở.

 

Đức Chúa Trời toàn năng là người Cha chu toàn luôn quan tâm đến chúng ta và hiểu chúng ta hơn ai hết, không lúc nào thôi để mắt đoái xem đến chúng ta cách thân tình, và mong muốn chúng ta trò chuyện với Ngài luôn. Vì vậy, đối với hết thảy những kẻ tin, cầu nguyện là chìa khóa để gõ và mở cửa lòng Đức Chúa Trời toàn năng, là khí giới vượt thời gian và không gian. Lẽ nào bạn chưa tận mắt nhìn thấy, hoặc nghe hay kinh nghiệm về vô số những Cơ Đốc Nhân có đời sống được biến đổi và xu hướng lịch sử nhân loại đã được thay đổi nhờ vào quyền phép của sự cầu nguyện hay sao?

 

Khi hạ mình cầu xin sự vùa giúp của Đức Thánh Linh trong sự cầu nguyện, Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta đầy dẫy Thánh Linh, khiến chúng ta có thể hiểu rõ ý chỉ của Ngài để làm theo, và khiến chúng ta có thể thắng hơn kẻ thù ma quỉ và được đắc thắng trong thế gian nầy.

 

Nội dung 

 

Thông điệp về ấn phẩm
Chương 1. Hãy Cầu Xin, Tìm Kiếm, và Gõ Cửa

Chương 2. Hãy Tin Đã Được 

Chương 3. Sự Cầu Nguyện Đẹp Ý Đức Chúa Trời   

Chương 4. Hầu Cho các ngươi Không sa vào chước cám dỗ 

Chương 5. Lời Cầu Nguyện Linh Nghiệm của Người Công Bình 

Chương 6. Nếu Hai người Trong Các Ngươi Thuận Ý nhau ở Dưới Đất 

Chương 7. Phải Cầu Nguyện Luôn, Chớ Hề Mỏi Mệt 


REPLY
* Please enter a comment less than 500 characters.
Recommend
Cha Ta Sẽ Nhân Danh Ta Mà Ban Cho Các Ngươi : My Father Will Give to You in My Name (Vietnames Edition)
Vietnamese
2018.07.22
Ñöùc Chuùa Trôøi Ñaáng Chöõa Laønh : God the Healer (Vietnamese Edition)
Vietnamese
2015.11.09
Linh, Hồn, và Thân Thể I: Spirit, Soul and BodyⅠ(Vietnamese Edition)
Vietnamese
2015.07.17
Sứ Điệp Thập Tự Giá : The Message of the Cross (Vietnamese Edition)
Vietnamese
2015.03.31 (2.1)
Đời Tôi, Và Niềm Tin I : My Life, My Faith I (Vietnamese Edition)
Vietnamese
2011.04.01
LISTBOOKS
ORDER
ISSUED
ABC
ORDER
ALL (637)
1. Korean (81)
2. English (42)
3. Korean(Textbooks) (32)
4. Chinese(Simplified) (28)
5. Russian (28)
6. Spanish (27)
7. Japanese (22)
8. Portuguese (21)
9. French (18)
10. Indonesian (18)
11. Finnish (16)
12. Estonian (13)
13. Vietnamese (13)
14. Norwegian (12)
15. Czech (11)
16. Danish (11)
17. Italian (11)
18. Turkish (11)
19. Bulgarian (10)
20. Dutch (10)
21. German (10)
22. Hungarian (10)
23. Polish (10)
24. Chinese(Traditional) (9)
25. Serbian (9)
26. Croatian (8)
27. Slovak (8)
28. Tagalog (8)
29. Tamil (8)
30. Macedonian (7)
31. Romanian (7)
32. Swedish (7)
33. Ukrainian (7)
34. Bosnian (6)
35. Korean(Pocket Books) (6)
36. Malay (6)
37. Albanian (5)
38. Arabic (5)
39. Lithuania (5)
40. Luganda (5)
41. Tangkhul (5)
42. Cebuano (4)
43. Georgian (4)
44. Slovenian (4)
45. Thai (4)
46. Urdu (4)
47. Greek (3)
48. Hebrew (3)
49. Simte (3)
50. Zou (3)
51. Armenian (2)
52. Hindi (2)
53. Latvian (2)
54. Mongolian (2)
55. Myanmarese (2)
56. Azerbaijani (1)
57. Cambodian (1)
58. Kurdish (1)
59. Nepali (1)
60. Oriya (Odia) (1)
61. Persian (1)
62. Punjabi (1)
63. Sinhalese (1)
64. Telugu (1)
Business Privacy Legal Sitemap
TEL +82-2-837-7632       FAX +82-2-869-1537       E-MAIL webmaster@urimbooks.com
COPYRIGHT © URIM BOOKS. ALL RIGHTS RESERUED.
Design by WEBTER Communication, Inc.