HOME LOGIN MEMBER JOIN CONTACT US SITEMAP KOREAN
HOMEBOOKSORDER ISSUEDVietnamese
Vietnamese
   
Luật Pháp Của Đức Chúa Trời : The Law of God (Vietnames Edition)
Category
Author Dr. Jaerock Lee
Print Length 216 Pages
Publisher Urim Books
Published 2019-02-10
Language Vietnamese
ISBN 9791126304639
Price $ 13
How to Buy
Để bạn hiểu được ý nghĩa thuộc linh về Mười Điều Răn đã được thảo luận trong sách này, và để hiểu được tình yêu sâu sắc của Đức Chúa Trời Đấng ban cho chúng ta Mười Điều Răn và quyết định sống vâng theo các điều răn của Ngài, thì tôi có thể bảo đảm rằng bạn sẽ nhận được những phước hạnh kì diệu từ nơi Chúa. Trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:1-2, nói rằng bạn sẽ được phước trong mọi lúc: “Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi cách trung thành, cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài, mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban cho ngươi sự trổi hơn mọi dân trên đất. Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, nầy là mọi phước lành sẽ giáng xuống trên mình ngươi.”

Mục Lục


Lời Nói Đầu
Lời Giới Thiệu


Chương 1
Tình yêu của Đức Chúa Trời Chứa Đựng trong
Mười Điều Răn 


Chương 2  Điều Răn Thứ Nhất
“Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác” 


Chương 3  Điều Răn Thứ Hai
“Ngươi Chớ Làm Tượng Chạm Cho Mình
cũng Chớ Quì lạy Nó” 


Chương 4  Điều Răn Thứ Ba
“Ngươi Chớ Lấy Danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời
Ngươi Mà Làm Chơi” 


Chương 5  Điều Răn Thứ Tư
“Hãy Nhớ Ngày Nghỉ Đặng Làm Nên Ngày Thánh” 


Chương 6  Điều Răn Thứ Năm
“Hãy Hiếu Kính Cha Mẹ Ngươi”


Chương 7  Điều Răn Thứ Sáu
“Ngươi Chớ Giết Người” 


Chương 8  Điều Răn Thứ Bảy
“Ngươi Chớ Phạm Tội Tà Dâm” 


Chương 9  Điều Răn Thứ Tám
“Ngươi Chớ Trộm Cướp” 


Chương 10  Điều Răn Thứ Chín
“Ngươi Chớ Nói Chứng Dối Cho Kẻ Lân Cận Mình”   


Chương 11  Điều Răn Thứ Mười
“Ngươi Chớ Tham Nhà Kẻ Lân Cận Ngươi” 


Chương 12
Tuân Thủ Luật Pháp Của Đức Chúa Trời  


REPLY
* Please enter a comment less than 500 characters.
Recommend
LISTBOOKS
ORDER
ISSUED
ABC
ORDER
ALL (637)
1. Korean (81)
2. English (42)
3. Korean(Textbooks) (32)
4. Chinese(Simplified) (28)
5. Russian (28)
6. Spanish (27)
7. Japanese (22)
8. Portuguese (21)
9. French (18)
10. Indonesian (18)
11. Finnish (16)
12. Estonian (13)
13. Vietnamese (13)
14. Norwegian (12)
15. Czech (11)
16. Danish (11)
17. Italian (11)
18. Turkish (11)
19. Bulgarian (10)
20. Dutch (10)
21. German (10)
22. Hungarian (10)
23. Polish (10)
24. Chinese(Traditional) (9)
25. Serbian (9)
26. Croatian (8)
27. Slovak (8)
28. Tagalog (8)
29. Tamil (8)
30. Macedonian (7)
31. Romanian (7)
32. Swedish (7)
33. Ukrainian (7)
34. Bosnian (6)
35. Korean(Pocket Books) (6)
36. Malay (6)
37. Albanian (5)
38. Arabic (5)
39. Lithuania (5)
40. Luganda (5)
41. Tangkhul (5)
42. Cebuano (4)
43. Georgian (4)
44. Slovenian (4)
45. Thai (4)
46. Urdu (4)
47. Greek (3)
48. Hebrew (3)
49. Simte (3)
50. Zou (3)
51. Armenian (2)
52. Hindi (2)
53. Latvian (2)
54. Mongolian (2)
55. Myanmarese (2)
56. Azerbaijani (1)
57. Cambodian (1)
58. Kurdish (1)
59. Nepali (1)
60. Oriya (Odia) (1)
61. Persian (1)
62. Punjabi (1)
63. Sinhalese (1)
64. Telugu (1)
Business Privacy Legal Sitemap
TEL +82-2-837-7632       FAX +82-2-869-1537       E-MAIL webmaster@urimbooks.com
COPYRIGHT © URIM BOOKS. ALL RIGHTS RESERUED.
Design by WEBTER Communication, Inc.