HOME LOGIN MEMBER JOIN CONTACT US SITEMAP KOREAN
HOMEBOOKSORDER ISSUEDPolish
Polish
   
Miara Wiary : The Measure of Faith(Polish Edition)
Category Sermon
Author Dr. Jaerock Lee
Print Length 272 Pages
Publisher Urim Books
Published 2016-10-17
Language Polish
ISBN 979-11-263-0160-7 03230
Price $14.00
How to Buy krainaksiazek

Przedmowa


Życzę nam wszystkim, abyśmy posiedli wiarę Ducha Świętego oraz mogli cieszyć się wieczną i niebiańską chwałą w Nowym Jeruzalem, gdzie znajduje się tron Boży!

 


Wraz z niedawno opublikowaną książką „Przesłanie Krzyża”, „Miara Wiary” stanowi zbiór najbardziej fundamentalnych i istotnych wskazówek dotyczących chrześcijańskiego życia. Dziękuję Bogu Ojcu za pobłogosławienie wydania tej wartościowej pracy, dzięki której tylu ludzi odkryło duchową rzeczywistość.


Wiele osób obecnie deklaruje wiarę, a jednak nie jest pewnych zbawienia. Nie udało im się jeszcze poznać miary tego niezwykłego uczucia, jakim jest wiara oraz tego, jak musi być wielka, aby człowiek mógł dostąpić zbawienia. Mówi się, że są ludzie małej i dużej wiary, a jednak niełatwo jest dowiedzieć się, jak wielka jest nasza wiara w oczach Boga oraz jak ją mierzyć. Stwórca pragnie, aby cechowała nas wiara duchowa poparta czynami, a nie wiara ludzkiej cielesnej natury. Bowiem wiara cielesna ma miejsce wtedy, gdy Słowo Boże, które usłyszeliśmy, zapamiętujemy, lecz traktujemy je jako suchą wiedzę, natomiast wiara duchowa nie jest czymś, co możemy posiąść z naszej własnej woli. Jedynie Bóg może nam ją podarować.


Dlatego List do Rzymian 12,3 zawiera zalecenie: „Mocą bowiem łaski, jaka została mi dana, mówię każdemu z was: Niech nikt nie ma o sobie wyższego mniemania, niż należy, lecz niech sądzi o sobie trzeźwo – według miary, jaką Bóg każdemu w wierze wyznaczył.” Ten fragment mówi nam, że każdy z nas otrzymuje wiarę duchową od Boga, natomiast nasze prośby, które spełnia Bóg i błogosławieństwa, jakich On udziela, zależą od wielkości naszej wiary.
 

W 1 Liście Jana 2,12 oraz w dalszych wersetach znajdujemy porównanie rozwijającej się wiary do wiary małych dzieci, wiary dzieci, młodzieńców oraz ojców. Z kolei w 1 Liście do Koryntian 15,41 czytamy: „Inny jest blask słońca, a inny – księżyca i gwiazd. Jedna gwiazda różni się jasnością od drugiej.” Fragment ten przypomina nam, że przygotowane dla nas miejsce w niebie oraz że chwała, której dostąpimy w niebie zależna jest od naszej wiary. Ważne jest, aby dostąpić zbawienia i wstąpić do nieba, jednak jeszcze ważniejsze jest posiadanie wiedzy na temat tego, gdzie dokładnie dzięki naszej wierze trafimy oraz którą z nagród otrzymamy.


Przepełniony miłością Bóg pragnie, aby Jego dzieci osiągnęły pełnię wiary i żyły z Nim wiecznie w Nowym Jeruzalem, w którym znajduje się tron Boży.


Zgodnie z Bożym zamysłem i naukami Pisma Świętego książka „Miara Wiary” opowiada o pięciu etapach wiary i pięciu poziomach królestwa niebieskiego, oraz pomaga czytelnikowi określić stopień jego własnej wiary. Wprawdzie miejsca w królestwie niebieskim oraz rodzajów i wielkości wiary jest znacznie więcej, jednak aby przesłanie książki było zrozumiałe, w moich rozważaniach skupiam się na pięciu najistotniejszych etapach i poziomach. Mam nadzieję, że porównywanie wielkość własnej wiary do wiary naszych przodków sprawi, że jeszcze bardziej zbliżymy się do królestwa niebieskiego.


Kilka lat temu nieustannie modliłem się, aby otrzymać objawienie, które rzuciłoby światło na trudne do zrozumienia wersy Pisma Świętego. Pewnego dnia Bóg zaczął wyjaśniać mi, jak wygląda podział królestwa niebieskiego oraz w jaki sposób, według wielkości wiary, przydzielane są miejsca w niebie każdemu dziecku Bożemu. 

Dr. Jaerock Lee

Spis Treści

 

Przedmowa

Wstęp

 


Rozdział 1
{ Czym jest wiara? }

1. Definicja wiary, którą Bóg uznaje
2. Potęga wiary jest nieograniczona
3. Wiara oparta na rozumie, a wiara duchowa
4. Posiąść wiarę duchową


Rozdział 2
{ Rozwój wiary duchowej }

1. Wiara małych dzieci
2. Wiara dzieci
3. Wiara młodzieńców
4. Wiara ojców


Rozdział 3
{ Miara wiary }

1. Boża miara wiary
2. Miary wiary każdego człowieka
3. Wielkość wiary poddana próbie ognia


Rozdział 4
{ Wiara konieczna do zbawienia }

1. Pierwszy stopień wiary
2. Czy otrzymaliśmy Ducha Świętego?
3. Wiara skruszonego złoczyńcy
4. Nie należy tłumić Ducha Świętego
5. Czy Adam został zbawiony?


Rozdział 5
{ Wiara ludzi, którzy próbują żyć według Słowa Bożego } 

1. Drugi stopień wiary
2. Najtrudniejszy etap życia w wierze
3. Wiara Izraelitów w czasie wyjścia z Egiptu
4. Dopóki wierzymy i jesteśmy posłuszni
5. Dojrzali i niedojrzali chrześcijanie


Rozdział 6
{ Wiara próbujących żyć według Słowa Bożego }

1. Trzeci stopień wiary
2. Aż staniemy się opoką wiary
3. Wytrwała walka z grzechem


Rozdział 7
{ Wiara ludzi, którzy całym sercem kochają Boga }

1. Czwarty stopień wiary
2. Powodzenie duszy
3. Bezwarunkowa umiłowanie Boga
4. Kochanie Boga ponad wszystko


Rozdział 8
{ Wiara miła Bogu }

1. Piąty stopień wiary
2. Wiara, za którą gotowi jesteśmy oddać życie
3. Wiara, która pozwala czynić cuda i znaki
4. Wierność w domu Bożym


Rozdział 9
{ Znaki, które towarzyszą wierzącym }

1. Wypędzanie demonów
2. Mówienie nowymi językami
3. Podnoszenie węży gołymi rękoma
4. Odporność na śmiertelne trucizny
5. Uzdrawianie chorych za pomocą nakładania rąk


Rozdział 10
{ Wieńce i miejsca zamieszkania w niebie }

1. Wiara kluczem do nieba
2. Królestwo niebieskie doznaje gwałtu
3. Wieńce i miejsca zamieszkania w niebie

Wstęp

 

Mam nadzieję, że praca ta stanie się dla każdego czytelnika bezcenną pomocą w określeniu stopnia własnej wiary oraz rozwijaniu jej tak, aby podobała się Bogu.

 


„Miara Wiary” traktuje o pięciu stopniach wiary, zaczynając od stopnia określanego mianem wiary małych dzieci, które dopiero co przyjęły Jezusa Chrystusa do serca i otrzymały Ducha Świętego, do wiary ojców znających Tego, który jest początkiem, czyli Boga. Dzięki tej publikacji każdy może w przybliżeniu ustalić wielkość własnej wiary.


Rozdział 1 „Czym jest wiara?” podaje definicję wiary, omawia jej rodzaje, opowiada o błogosławieństwach i kontakcie z Bogiem, jaki pociąga za sobą wiara, w której Bóg ma upodobanie. Pismo Święte zawiera zapis o dwóch rodzajach wiary: 'wierze cielesnej’ lub inaczej opartej na rozumie, oraz ‘wierze duchowej’. Rozdział ten podpowiada jak posiąść wiarę duchową oraz wieść błogosławione życie w Chrystusie.


Rozdział 2 „Rozwój wiary duchowej” został napisany na podstawie 1 Listu Jana 2,12-14. Przedstawia wzrost wiary duchowej, porównując go do rozwoju człowieka, kolejno: wiary małych dzieci, dzieci, młodzieńców i ojców. Innymi słowy, kiedy przyjmiemy Jezusa Chrystusa do naszego serca, zaczynamy wzrastać duchowo w Jego wierze i rozwijamy naszą wiarę, zaczynając od tej typowej dla małego dziecka, a końcącz na wierze człowieka dorosłego.


Rozdział 3 „Miara wiary.” W niniejszym rozdziale miara wiary każdego człowieka wyjaśniona jest za pomocą przypowieści o fundamencie, jaki pozostawia po przejściu próby ognia wiara ze złota, ze srebra, z drogich kamieni, z drzewa, z trawy lub ze słomy. Bóg pragnie, abyśmy posiadali wiarę ze złota, która jest niezłomna.


Rozdział 4 „Wiara konieczna do zbawienia” objaśnia najmniejszą wielkość wiary – pierwszy z jej pięciu poziomów. Człowiek takiej wiary otrzymuje haniebne zbawienie. Miara tej wielkości nazywana jest wiarą małych dzieci lub wiarą z trawy. Rozdział ten zawiera wyraźne ostrzeżenia i nawołuje do szybkiego dojrzewania w wierze.


Rozdział 5 „Wiara ludzi, którzy próbują żyć według Słowa Bożego” opowiada o drugim poziome wiary, na którym znajdujemy się, jeśli mimo prób nie potrafimy żyć zgodnie ze Słowem Bożym, a największe trudności sprawia nam trwanie w wierze w Pana. W rozdziale tym dowiemy się także, jak przejść na trzeci poziom wiary.


Rozdział 6 „Wiara próbujących żyć według Słowa Bożego” zaczyna się od podsumowania procesu dojrzewania wiary, poczynając od poziomu pierwszego, poprzez poziom drugi, do wczesnego etapu poziomu trzeciego. Od tego momentu wiara wzrasta, aż stanie się solidna jak skała, co stanowi 60% trzeciego poziomu wiary. Rozdział ten omawia różnicę między wczesnym stadium wiary poziomu trzeciego, a staniem się opoką wiary. Wyjaśnia dlaczego będąc opoką wiary nie musimy więcej odczuwać ciężaru niesionego brzemienia oraz podkreśla istotę wytrwałej walki z grzechem, nawet jeśli przyjdzie nam za to zapłacić krwią.


Rozdział 7 „Wiara ludzi, którzy całym sercem kochają Boga” przedstawia różnice między ludźmi na trzecim i czwartym poziomie wiary pod względem miłości do Pana. Omawia także błogosławieństwa jakie otrzymują osoby, które z całej siły kochają Pana.


Rozdział 8 „Wiara miła Bogu” opisuje piąty poziom wiary. Dowiemy się, że aby go osiągnąć wymagane jest nie tylko poświęcenie równe poświęceniu Henocha, Abrahama czy Mojżesza, ale konieczna jest także wierność domowi Bożemu poprzez przestrzeganie wszystkich nakazanych nam przez Boga powinności. Dodatkowo musimy być doskonali na tyle, aby w razie konieczności poświęcić nasze życie za Pana, a także posiadać wiarę Chrystusa, czyli wierzyć całym duchem. Na zakończenie rozdziału poznamy błogosławieństwa, których możemy spodziewać się, kiedy nasza wiara osiągnie ten poziom.


Rozdział 9 „Znaki, które towarzyszą wierzącym” opowiada o cudownych znakach, które będą nam towarzyszyły, kiedy osiągniemy wiarę doskonałą. Każdy z tych znaków jest szczegółowo omówiony na podstawie obietnic danych przez Jezusa w Ewangelii Marka 16,17-18. Co więcej w rozdziale tym autor podkreśla jak ważne jest, aby poruszającym kazaniom każdego pastora towarzyszyły cudowne, świadczące o istnieniu Boga znaki. Dzięki nim wielu ludziom łatwiej będzie posiąść silną wiarę w świecie pełnym grzechu i okrucieństwa.


Książkę kończy rozdział 10 „Wieńce i miejsca zamieszkania w niebie”, który opowiada o miejscach w królestwie niebieskim, w których będziemy mogli zamieszkać. Każdy z nas dzięki wierze może trafić do lepszego miejsca oraz otrzymać większą nagrodę w niebie. Aby dać nadzieję czytelnikom oraz jeszcze bardziej zainspirować ich do starania się o lepsze miejsce w niebie w podsumowaniu rozdziału zawarto opis piękna i wspaniałości Nowego Jeruzalem, w którym znajduje się tron Boży.


Kiedy zdamy sobie sprawę z istotnych różnic między miejscami w niebie oraz nagrodami, które czekają nas zależnie od wielkości wiary, nasze nastawienie do życia w Chrystusie niewątpliwie ulegnie znaczącej przemianie.


Mam nadzieję, że każdy czytelnik książki „Miara Wiary” posiądzie wiarę miłą Bogu, oraz wychwalając Go otrzyma, o co tylko poprosi.

 

REPLY
* Please enter a comment less than 500 characters.
Recommend
Przesłanie Krzyża : The Message of the Cross (Polish Edition)
Polish
2012.07.31 (1.1)
Moje Życie, Moja Wiara Ⅰ
Polish
2013.04.26 (1.1)
Moje Życie, Moja Wiara Ⅱ
Polish
2013.09.13 (1.1)
LISTBOOKS
ORDER
ISSUED
ABC
ORDER
ALL (632)
1. Korean (81)
2. English (42)
3. Korean(Textbooks) (32)
4. Russian (28)
5. Chinese(Simplified) (27)
6. Spanish (27)
7. Japanese (22)
8. Portuguese (21)
9. French (18)
10. Indonesian (18)
11. Finnish (16)
12. Vietnamese (13)
13. Estonian (12)
14. Norwegian (12)
15. Czech (11)
16. Danish (11)
17. Italian (11)
18. Turkish (11)
19. Bulgarian (10)
20. Hungarian (10)
21. Polish (10)
22. Chinese(Traditional) (9)
23. Dutch (9)
24. German (9)
25. Serbian (9)
26. Croatian (8)
27. Slovak (8)
28. Tagalog (8)
29. Tamil (8)
30. Macedonian (7)
31. Swedish (7)
32. Ukrainian (7)
33. Bosnian (6)
34. Korean(Pocket Books) (6)
35. Malay (6)
36. Romanian (6)
37. Albanian (5)
38. Arabic (5)
39. Lithuania (5)
40. Luganda (5)
41. Tangkhul (5)
42. Cebuano (4)
43. Georgian (4)
44. Slovenian (4)
45. Thai (4)
46. Urdu (4)
47. Greek (3)
48. Hebrew (3)
49. Simte (3)
50. Zou (3)
51. Armenian (2)
52. Hindi (2)
53. Latvian (2)
54. Mongolian (2)
55. Myanmarese (2)
56. Azerbaijani (1)
57. Cambodian (1)
58. Kurdish (1)
59. Nepali (1)
60. Oriya (Odia) (1)
61. Persian (1)
62. Punjabi (1)
63. Sinhalese (1)
64. Telugu (1)
Business Privacy Legal Sitemap
TEL +82-2-837-7632       FAX +82-2-869-1537       E-MAIL webmaster@urimbooks.com
COPYRIGHT © URIM BOOKS. ALL RIGHTS RESERUED.
Design by WEBTER Communication, Inc.