HOME LOGIN MEMBER JOIN CONTACT US SITEMAP KOREAN
HOMEE-BOOKSABC ORDERVietnamese
Vietnamese
   
Cha Ta Sẽ Nhân Danh Ta Mà Ban Cho Các Ngươi : My Father Will Give to You in My Name (Vietnames Edition)
Category Sermon
Author Dr. Jaerock Lee
Print Length 104 Pages
Publisher Urim Books
Published 2018-08-18
Language Vietnamese
ISBN 979-11-263-0432-5 05230
Price $ 3.99
How to Buy

Có phải Đức Chúa Trời vẫn thành tín với vô vàn những lời hứa mà Ngài đã lập trong Kinh Thánh chăng?

 

Sứ điệp đầy sự sống được ghi trong sách nầy sẽ giúp độc giả hiểu biết thánh luật về nhận lãnh sự đáp lời từ Đức Chúa Trời, Đấng đã hứa ban cho chúng ta không cứ điều gì mình cầu xin trong sự cầu nguyện bởi sự chứng thực về sự thành tín của Ngài.

Nội Dung

 

Thông Điệp về Ấn Phẩm

 

Chương 1 Những Phương Cách để Nhận Lãnh Sự Đáp Lời của Đức Chúa Trời  

 

Chương 2 Chúng Ta Vẫn Còn Cần Cầu Hỏi Ngài  

 

Chương 3 Thánh Luật về Sự Đáp Lời của Đức Chúa Trời  

 

Chương 4 Phá Đổ Bức Tường Tội Lỗi  

 

Chương 5 Chúng Ta Gặt Những Gì Mình Gieo  

 

Chương 6 Ê-li Được Đức Chúa Trời Đáp Lời Bằng Lửa  

 

Chương 7 Làm Thể Nào Để Được Trọn Điều Lòng Mình Ao Ước  

 

REPLY
* Please enter a comment less than 500 characters.
Recommend
Ñöùc Chuùa Trôøi Ñaáng Chöõa Laønh : God the Healer (Vietnamese Edition)
Vietnamese
2016.01.09
Sứ Điệp Thập Tự Giá : The Message of the Cross (Vietnamese Edition)
Vietnamese
2012.12.05
Tầm Thước Đức Tin
Vietnamese
Linh, Hồn, và Thân Thể I: Spirit, Soul and BodyⅠ(Vietnamese Edition)
Vietnamese
2015.09.12
Thiên Đàng Ⅰ: Heaven I (Vietnamese Edition)
Vietnamese
2012.06.09
LISTE-BOOKS
ORDER
ISSUED
ABC
ORDER
ALL (540)
1. Albanian (5)
2. Arabic (3)
3. Armenian (2)
4. Azerbaijani (1)
5. Bosnian (6)
6. Bulgarian (9)
7. Cambodian (1)
8. Cebuano (4)
9. Chinese(Simplified) (25)
10. Croatian (8)
11. Czech (10)
12. Danish (11)
13. Dutch (10)
14. English (38)
15. Estonian (11)
16. Finnish (16)
17. French (18)
18. Georgian (4)
19. German (8)
20. Greek (3)
21. Hebrew (3)
22. Hungarian (9)
23. Indonesian (15)
24. Italian (10)
25. Japanese (19)
26. Korean (56)
27. Korean(Textbooks) (16)
28. Kurdish (1)
29. Latvian (2)
30. Lithuania (5)
31. Luganda (4)
32. Macedonian (7)
33. Malay (6)
34. Myanmarese (1)
35. Norwegian (11)
36. Oriya (Odia) (1)
37. Persian (1)
38. Polish (10)
39. Portuguese (21)
40. Punjabi (1)
41. Romanian (6)
42. Russian (28)
43. Serbian (9)
44. Simte (3)
45. Sinhalese (1)
46. Slovak (8)
47. Slovenian (4)
48. Spanish (25)
49. Swedish (7)
50. Tagalog (6)
51. Tamil (8)
52. Tangkhul (5)
53. Telugu (1)
54. Thai (3)
55. Turkish (11)
56. Ukrainian (6)
57. Urdu (2)
58. Vietnamese (12)
59. Zou (3)
Business Privacy Legal Sitemap
TEL +82-2-837-7632       FAX +82-2-869-1537       E-MAIL webmaster@urimbooks.com
COPYRIGHT © URIM BOOKS. ALL RIGHTS RESERUED.
Design by WEBTER Communication, Inc.