HOME LOGIN MEMBER JOIN CONTACT US SITEMAP KOREAN
HOMEE-BOOKSABC ORDERVietnamese
Vietnamese
   
Hãy Thức Canh và Cầu Nguyện : Keep Watching and Praying (Vietnamese Edition)
Category Sermon
Author Dr. Jaerock Lee
Print Length 136 Pages
Publisher Urim Books
Published 2018-09-30
Language Vietnamese
ISBN 979-11-263-0443-1 05230
Price $ 3.99
How to Buy
Chúng ta thấy có nhiều Cơ Đốc Nhân nhận biết được tầm quan trọng của sự cầu nguyện, song nhiều người trong họ không được Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện vì chẳng biết cầu nguyện như thế nào cho phải lẽ theo ý muốn của Ngài. Tôi rất đau lòng khi được biết có những trường hợp như vậy kéo dài trong một thời gian lâu, song tôi rất vui mừng khi được xuất bản cuốn sách nói về sự cầu nguyện dựa trên những kinh nghiệm trực tiếp của 20 năm chức vụ.

Nội dung


Thông điệp về ấn phẩm

 

Chương 1 Hãy Cầu Xin, Tìm Kiếm, và Gõ Cửa 

 

Chương 2 Hãy Tin Đã Được 

 

Chương 3 Sự Cầu Nguyện Đẹp Ý Đức Chúa Trời 

 

Chương 4 Hầu Cho các ngươi Không sa vào chước cám dỗ 

 

Chương 5 Lời Cầu Nguyện Linh Nghiệm của Người Công Bình 

 

Chương 6 Nếu Hai người Trong Các Ngươi Thuận Ý nhau ở Dưới Đất 

 

Chương 7 Phải Cầu Nguyện Luôn, Chớ Hề Mỏi Mệt

 

REPLY
* Please enter a comment less than 500 characters.
Recommend
Ñöùc Chuùa Trôøi Ñaáng Chöõa Laønh : God the Healer (Vietnamese Edition)
Vietnamese
2016.01.09
Cha Ta Sẽ Nhân Danh Ta Mà Ban Cho Các Ngươi : My Father Will Give to You in My Name (Vietnames Edition)
Vietnamese
2018.08.18
Sứ Điệp Thập Tự Giá : The Message of the Cross (Vietnamese Edition)
Vietnamese
2012.12.05
Đời Tôi, Và Niềm Tin I
Vietnamese
2011.06.14
Linh, Hồn, và Thân Thể I: Spirit, Soul and BodyⅠ(Vietnamese Edition)
Vietnamese
2015.09.12
LISTE-BOOKS
ORDER
ISSUED
ABC
ORDER
ALL (542)
1. Albanian (5)
2. Arabic (3)
3. Armenian (2)
4. Azerbaijani (1)
5. Bosnian (6)
6. Bulgarian (9)
7. Cambodian (1)
8. Cebuano (4)
9. Chinese(Simplified) (25)
10. Croatian (8)
11. Czech (10)
12. Danish (11)
13. Dutch (10)
14. English (38)
15. Estonian (11)
16. Finnish (16)
17. French (18)
18. Georgian (4)
19. German (8)
20. Greek (3)
21. Hebrew (3)
22. Hungarian (10)
23. Indonesian (15)
24. Italian (10)
25. Japanese (19)
26. Korean (56)
27. Korean(Textbooks) (16)
28. Kurdish (1)
29. Latvian (2)
30. Lithuania (5)
31. Luganda (4)
32. Macedonian (7)
33. Malay (6)
34. Myanmarese (1)
35. Norwegian (11)
36. Oriya (Odia) (1)
37. Persian (1)
38. Polish (10)
39. Portuguese (21)
40. Punjabi (1)
41. Romanian (6)
42. Russian (28)
43. Serbian (9)
44. Simte (3)
45. Sinhalese (1)
46. Slovak (8)
47. Slovenian (4)
48. Spanish (26)
49. Swedish (7)
50. Tagalog (6)
51. Tamil (8)
52. Tangkhul (5)
53. Telugu (1)
54. Thai (3)
55. Turkish (11)
56. Ukrainian (6)
57. Urdu (2)
58. Vietnamese (12)
59. Zou (3)
Business Privacy Legal Sitemap
TEL +82-2-837-7632       FAX +82-2-869-1537       E-MAIL webmaster@urimbooks.com
COPYRIGHT © URIM BOOKS. ALL RIGHTS RESERUED.
Design by WEBTER Communication, Inc.